Прибор защиты крана

Які крани необхідно обладнати пристроєм реєстрації робочих параметрів

У відміненому НПАОП 0.00-1.01-07 у п. 4.11.29 були вимоги щодо необхідності об­ладнання кранів реєстраторами робочих па­раметрів.

У новому НПАОП 0.00-1.80-18 відсутня не тільки ця вимога, а і інші, що стосуються проектування і виробництва вантажопідій­мальних кранів, тому що цей документ об­межується вимогами тільки щодо правил їх безпечної експлуатації і діють тільки після введення техніки в обіг. Слід зазначити, що відмінені НПАОП успадковували радянський підхід до одночасного нормування вимог до конструкції, правил виробництва, випро­бувань і безпечної експлуатації техніки, що спричиняло дублювання таких вимог і стри­мувало ініціативу конструкторів.

Обов’язкові вимоги щодо конструкції підій­мальної техніки і порядок введення її в обіг зазначені у Технічному регламенті безпе­ки машин (ТРБМ), затвердженому ПКМУ № 62 від 30.01.2013 із змінами. У п. 21 даного ТРБМ вказано, що виробник повинен забез­печити шляхом неодноразового проведен­ня оцінки ризиків з метою визначення вимог щодо безпеки із застосуванням принципів їх інтегрування згідно п. 2 додатку 1 ТРБМ.

Більш конкретні вимоги щодо безпечності конструкції вантажопідіймальних кранів, в ціло­му, наведені у додатку 4 ТРБМ, у т. ч. і щодо пристроїв попередження кранівника та запо­бігання перевищенню максимальної робочої вантажопідіймальності або максимального робочого моменту, та перекидного моменту.

Для реалізації вимог ТРБМ виробник може застосовувати стандарти, що є доказом від­повідності кранів вимогам ТРБМ згідно нака­зу МЕРТ України №1044 від 27.07.2018 (із змінами), серед яких є стандарти з переліка­ми небезпек і ризиків та вимогами до таких пристроїв, а саме:

  • ДCТУ ЕN 12077-2:2018 «Крани вантажо­підіймальні. Вимоги безпеки та захисту здо­ров’я. Частина 2. Обмежувальні та індика­торні пристрої»;
  • ДCТУ ЕN 15011:2018 «Крани вантажо­підіймальні. Крани мостові і портальні», які розроблені НТА ПС спільно з ТК 16.

Крім того виробники кранів з метою вико­нання вимог щодо таких пристроїв безпеки можуть використовувати для відповідності вимогам ТРБМ та законодавства такі стан­дарти, що на даний час в Україні не діють:

  • ІSО 12482:2014 «Крани. Моніторинг конструкції крану під час запроектованного періоду експлуатації»;
  • ГОСТ 33713-2015 «Краны грузоподъем­ные. Регистраторы параметров работы. Об­щие требования».

Тобто, виробник (постачаль­ник) вантажопідіймального крану несе повну відповідальність щодо відповідності вимогам ТРБМ, для чого йому необхідно до введення в обіг продукції провести оцінку ризиків щодо безпеки із застосуванням принципів їх інте­грування з можливим використанням стан­дартів, після чого прийняти конструктивні рі­шення, в т.ч. щодо необхідності обладнання крану АРП. Оцінку відповідності продукції вимогам ТРБМ необхідно провести самостійно, або із залученням органів оцінки відповідності.