II. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я під час використання обладнання, що надається працівникам для використання у роботі

1. Загальні вимоги

1. Обладнання, що надається працівникам та використовується ними за призначенням, має бути технічно справним і відповідати:

 • 1) вимогам технічних регламентів, якщо обладнання виготовлене після дати набуття обов’язкового застосування відповідних технічних регламентів, що поширюються на це обладнання;
 • 2) щонайменше загальним мінімальним вимогам безпеки до обладнання, зазначеним у главі 2 цього розділу, в розділах VIII-X цих Правил і в нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, якщо обладнання виготовлене до дати набуття обов’язкового застосування відповідних технічних регламентів, що поширюються на це обладнання.

2. Якщо обладнання, що надане працівнику та використовується ним за призначенням, не відповідає загальним мінімальним вимогам безпеки, зазначеним у розділах VIII-X цих Правил і в нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, таке обладнання має бути щонайменше приведене у відповідність не пізніше ніж через чотири роки після набрання чинності цими Правилами. Протягом цього строку роботодавець вживає необхідних заходів щодо безпечного використання працівниками такого обладнання.

3. Роботодавцю необхідно вживати необхідних заходів для забезпечення виконання робіт обладнанням відповідно до вимог безпеки, зазначених у розділі VII цих Правил, у нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці та в експлуатаційних документах на конкретне обладнання, виробник якого надає разом з обладнанням (настанова з експлуатації; журнал нагляду чи його зміст, наведений у настанові з експлуатації, а також за потреби інструкція з технічного обслуговування; інструкція з монтажу, пуску, регулювання та обкатки тощо).

4. Роботодавець повинен вживати необхідних заходів для забезпечення того, щоб протягом строку своєї експлуатації обладнання утримувалося на рівні, що відповідає пунктам 1, 2 глави 1 цього розділу, шляхом належного технічного обслуговування і ремонту відповідно до вимог експлуатаційних документів на обладнання, наприклад, настанови (інструкції) з експлуатації, інструкції з технічного обслуговування, інструкції з монтажу, пуску, регулювання та обкатки тощо, викладені державною мовою, які працівнику повинен надавати роботодавець разом з обладнанням.

5. Роботодавцю необхідно здійснювати моніторинг і оцінку технічного стану обладнання шляхом проведення перевірок (первинний, періодичний, позачерговий технічні огляди, експертне обстеження) та нагляду за його безпечною експлуатацією відповідно до вимог розділу VI цих Правил і нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці.

6. Основні види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних випадків, що можуть виникнути під час нормальної експлуатації та у разі порушення умов нормальної експлуатації обладнання і які становлять небезпеку для обслуговувального і ремонтного персоналу, зазначені в пунктах 7-25 цієї глави.

7. Механічні види небезпеки, пов’язані з підіймальними операціями обладнанням і спричинені:

1) падінням вантажу, зіткненням, перекиданням обладнання внаслідок:

 • недостатньої стійкості обладнання;
 • неконтрольованого завантаження, перевантаження, перевищення перекидного вантажного моменту;
 • неконтрольованої амплітуди руху механізмів і складових частин обладнання;
 • несподіваного або непередбаченого руху вантажу;
 • невідповідних вантажозахоплювальних органів, пристроїв і тари;
 • зіткнення кількох вантажопідіймальних кранів чи машин;

2) доступом працівників до вантажозахоплювальних органів, пристроїв, тари і колисок;

3) сходження обладнання з рейок;

4) недостатньою механічною міцністю складових частин і деталей;

5) невідповідною конструкцією шківів та барабанів;

6) неправильним вибором ланцюгів, канатів, вантажозахоплювальних органів, пристроїв, тари і колисок та їх неправильним установленням (навішуванням) на обладнання;

7) неконтрольованим опусканням вантажу механізмом з фрикційним гальмом;

8) невідповідними умовами для установлення, монтажу, демонтажу, налагодження, випробування, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, реконструкції та модернізації;

9) дією вантажу на працівників (нанесення удару вантажем або противагою).

8. Механічні види небезпеки, пов’язані зі складовими частинами обладнання, з вантажами, що переміщуються, і зумовлені, наприклад, формою (гострі крайки, ріжучі елементи, гострокінцеві частини тощо), місцем установлення, масою та стійкістю (потенційна енергія частин, що можуть бути урухомлені під дією сили ваги), масою та швидкістю (кінетична енергія частин під час контрольованого чи неконтрольованого рухів), пришвидшенням, недостатньою механічною міцністю, що може призвести до небезпечних поломок чи руйнувань, накопиченням енергії усередині обладнання (у пружних елементах, у рідинах, газах, що перебувають під тиском, в умовах вакууму), порушенням безпечних відстаней:

 • 1) здавлювання;
 • 2) поріз;
 • 3) розітнення чи відсікання;
 • 4) намотування, утягування чи захоплення частин одягу, кінцівок тощо;
 • 5) удар;
 • 6) укол або проколювання;
 • 7) розбризкування рідини під високим тиском;
 • 8) утрата стійкості елементів;
 • 9) ковзання, спотикання або падіння (на обладнанні чи з обладнання) працівників.

9. Електричні види небезпеки можуть призвести до травм або смерті від електрошоку чи опіків, а також до того, що внаслідок несподіваного електричного удару працівник упаде (чи упустить інструмент, речі, матеріали тощо) з причини:

 • 1) контакту працівників з частинами, що зазвичай перебувають під напругою (прямий контакт);
 • 2) контакту працівників з частинами, що перебувають під напругою через несправність (непрямий контакт);
 • 3) наближення працівників до частин, що перебувають під високою напругою;
 • 4) непридатності ізоляції для передбачених умов використання;
 • 5) електростатичних процесів, наприклад контакту працівників з електрично зарядженими частинами;
 • 6) термічного випромінювання або таких процесів, як розбризкування розплавлених речовин, хімічних процесів під час коротких замикань, перевантажень тощо;
 • 7) удару блискавки.

10. Термічні види небезпеки, що призводять до опіків, обмороження та інших травм, спричинених:

 • 1) контактом працівників з предметами або матеріалами з дуже високою або низькою температурою;
 • 2) полум’ям або вибухом;
 • 3) випроміненням джерел тепла;
 • 4) роботою в гарячому або холодному виробничому середовищі.

11. Небезпека, спричинена шумом, може призвести до:

 • 1) тривалого порушення гостроти слуху;
 • 2) дзвону у вухах;
 • 3) утоми, стресу тощо;
 • 4) інших наслідків, зокрема до порушень рівноваги, послаблення уваги тощо;
 • 5) перешкоди мовним комунікаціям, акустичним сигналам тощо.

12. Небезпека, спричинена вібрацією, може призвести до значних порушень здоров’я (розлад судинної та нервової систем, порушення кровообігу, хвороби суглобів тощо).

13. Небезпека, спричинена матеріалами, речовинами (та їх компонентами), що їх використовує або виділяє кран, що працює, а також вантажами, які він переміщує, унаслідок:

 • 1) їх вдихання, заковтування обслуговувальним і ремонтним персоналом шкідливих для здоров’я рідин, газів, аерозолів, парів і пилу, а також їхнього контакту зі шкірою, очима і слизовою оболонкою, проникнення через шкіряний покрив;
 • 2) вогне- і вибухонебезпечності.

14. Небезпека, спричинена нехтуванням ергономічних вимог і принципів під час розроблення обладнання:

 • 1) незручна робоча поза або надмірне чи повторюване фізичне навантаження на організм працівника;
 • 2) знехтування засобами індивідуального захисту;
 • 3) недостатнє місцеве освітлення;
 • 4) розумове перевантаження, стрес тощо, що виникають під час робочого процесу, процесу контролю за роботою обладнання або технічного обслуговування в межах їх використання за призначенням;
 • 5) помилки, неправильне поводження працівника;
 • 6) незручна конструкція, розміщення або марковання елементів керування;
 • 7) незручна конструкція або розміщення приладів контролю.

15. Небезпека, спричинена несподіваним пуском, перевищенням швидкості тощо, унаслідок:

 • 1) виходу з ладу або порушення в роботі системи керування;
 • 2) припинення подавання енергії і відновлення енергопостачання після перерви;
 • 3) зовнішнього впливу на електрообладнання;
 • 4) інших зовнішніх впливів (сила ваги, вітер тощо);
 • 5) помилки в програмному забезпеченні;
 • 6) помилки машиніста обладнання (через недостатню відповідність обладнання здібностям і навичкам машиніста).

16. Небезпека, спричинена помилками (дефектами) під час складання або монтажу обладнання.

17. Небезпека, спричинена поломками під час роботи, унаслідок:

 • утомного руйнування;
 • неприпустимої величини деформації;
 • критичного спрацювання;
 • корозії.

18. Небезпека, спричинена предметами, що падають (інструмент, деталі обладнання, речі обслуговувального і ремонтного персоналу тощо).

19. Небезпека, спричинена поступальним рухом крана, машини, вантажних візків:

 • 1) рух під час запуску двигуна;
 • 2) рух за відсутності машиніста на своєму місці;
 • 3) рух за відсутності надійного закріплення всіх складових частин, деталей;
 • 4) занадто висока швидкість крана, машини, вантажного візка, керованих з підлоги;
 • 5) занадто високі коливання (крана, вантажу) під час руху;
 • 6) недостатня спроможність обладнання до уповільнення, вимикання, зупинки та тримання.

20. Небезпека, пов’язана з робочим місцем машиніста обладнання (у тому числі місце водія):

 • 1) падіння під час спроби зайняти або залишити робоче місце;
 • 2) викидання газів або брак кисню на робочому місці;
 • 3) пожежа (займистість кабіни, нестача засобів пожежогасіння);
 • 4) механічні види небезпеки на робочому місці (контактування з колесами, наїзд, падіння предметів, проникнення предметів, поломка деталей, які обертаються з високою швидкістю, контактування працівників зі складовими частинами, деталями обладнання);
 • 5) недостатній огляд з робочого місця;
 • 6) невідповідне освітлення;
 • 7) незручне місце для сидіння;
 • 8) шум на робочому місці;
 • 9) вібрація на робочому місці;
 • 10) недостатні можливості евакуації або аварійного виходу.

21. Небезпека, пов’язана із системою керування:

 • 1) неправильне розміщення органів керування;
 • 2) неправильна конструкція органів керування та неправильний режим їх роботи.

22. Небезпека, пов’язана з:

 • 1) джерелами та передаванням енергії;
 • 2) двигуном та акумулятором;
 • 3) передаванням енергії між складовими частинами обладнання;
 • 4) з’єднаннями та буксируванням.

23. Небезпека, пов’язана з третіми особами:

 • 1) несанкціонований запуск або експлуатація;
 • 2) відсутність або невідповідність візуальних чи звукових попереджувальних сигналів.

24. Небезпека, пов’язана з несприятливими природними чинниками:

 • 1) вітрове навантаження;
 • 2) снігове навантаження;
 • 3) ожеледиця, зледеніння;
 • 4) сейсмічне навантаження;
 • 5) грозові електричні розряди.

25. Недостатньо розроблені настанова з експлуатації та інструкція з охорони праці для машиніста.

26. Ризики від впливу основних видів небезпеки, що можуть статися за нормальних умов експлуатації й у разі порушення нормальних умов експлуатації обладнання, які становлять загрозу працівникам, повинні бути унеможливлені або зведені до мінімуму за рахунок виконання запобіжних заходів, спрямованих на унеможливлення прогнозованих ризиків і забезпечення безпеки під час експлуатації обладнання.